(1)
Zhukovskyi, O. V.; Zborovska, O. V. PRODUCTIVITY OF SCOTS PINE PLANTATIONS WITH DIFFERENT DENSITY IN ZHYTOMYR POLISSYA. Forest. and Forest Melior. 2018, 54-60.