[1]
Zhukovskyi, O.V. and Zborovska, O.V. 2018. PRODUCTIVITY OF SCOTS PINE PLANTATIONS WITH DIFFERENT DENSITY IN ZHYTOMYR POLISSYA. Forestry and Forest Melioration. 130 (Feb. 2018), 54–60.