Правила для авторів

    Редколегія збірника «Лісівництво і агролісомеліорація» (61024, Харків-24, Пушкінська, 86, УкрНДІЛГА) приймає до друку оригінальні статті, а також повідомлення та оглядові статті з лісівництва і лісознавства та суміжних галузей обсягом до 10 сторінок. Усі рукописи рецензують щонайменше два незалежні рецензенти. Редакційна колегія ухвалює остаточне рішення щодо можливості опублікування роботи. Редакція залишає за собою право вносити в текст необхідні зміни. Текст статті має відповідати загальним вимогам до написання наукових праць і бути відповідно структурованим (має містити такі розділи: Вступ, Мета досліждення, Матеріали й методи, Результати та обговорення, Висновки, Посилання, див. «Довідку для рецензента»). В тексті необхідно чітко сформулювати постановку завдання, мету досліджень, методику робіт, викласти результати і стислі висновки.

   До редколегії подають електронний варіант статті, який слід надсилати на адресу:

   Valentynameshkova@gmail.com або obolonik@uriffm.org.ua

   Обов’язково вказують контактну адресу (e-mail) одного з авторів.

   Текст набирати у текстовому редакторі Word, подавати у форматі *.doc або *.rtf. Стилі не застосовувати.

   У лівому верхньому куті вказують УДК (10 pt). ІНІЦІАЛИ ТА ПРІЗВИЩЕ АВТОРІВ набирають великими буквами (12 pt, курсив), рівняють по центру. НАЗВУ СТАТТІ набирають великими літерами (12 pt, напівгрубий, рівняння по центру). Нижче вміщують (курсивом) повну офіційну назву установи, де працюють автори. Якщо автори працюють у різних установах, після кожного прізвища ставлять індекс, відповідно до якого розміщують назви установ. Анотацію українською мовою (120–150 слів) розміщують після назви установи, набирають шрифтом 10 pt, у кінці її вміщують ключові слова. Текст статті набирають шрифтом Times New Roman 12 pt, між рядками одинарний інтервал, розмір паперу А4, поля: верхнє – 2,1; нижнє – 2,1; ліве – 2; праве – 2 см, номери сторінок у файлі не ставити. Рівняння тексту – по ширині, абзацний відступ 0,8 см.

    Таблиці й рисунки повинні мати загальні назви та єдину нумерацію, бажано розміщувати їх після першого згадування. Ілюстрації не повинні дублювати таблиці.

    Графіки й діаграми виконують засобами Microsoft Excel. Використовують лише чорно-біле забарвлення та штрихування. Назви рисунків набирають у тексті, а не на рисунку. Окремо додають файл *.xls для зручності редагування.

   Скановані чорно-білі рисунки або фотографії подають у форматі *.jpg. На мікрофотографіях зазначають збільшення.

   Назви рослин і тварин при першому згадуванні слід наводити латинською мовою курсивом.

   Автоматичні посилання на джерела заборонені. У тексті посилаються на автора (-рів) і рік публікації (у круглих дужках). Прізвища авторів наводять у транслітерації латиницею або в англійському варіанті написання, наприклад (Meshkova et al. 2002).

   ПОСИЛАННЯ вміщують після тексту статті. Джерела не нумерують, наводять за абеткою.

   Назви джерел, написаних російською чи українською мовами, а також назви журналів (збірників), слід навести як транслітерацію (http://translit.kh.ua/#bgn), а потім у квадратних дужках [ ] – переклад на англійську мову, указати мову оригіналу (In Russian).

   Зразки оформлення ПОСИЛАНЬ

   Монографії

   Meshkova, V. L., 2009. Sezonnoye razvitiye khvoye listogryzushchikh nasekomykh [Seasonal development of the foliage browsing insects]. Kharkov: Novoe slovo: 396 pp. (In Russian)

   Статті у періодичних виданнях

   Los, S. A., Tereshchenko, L. I., Shlonchak, H. A., Samoday, V. P. and Neyko, I. S., 2015. Rezul' taty vidboru plyusovykh derev sosny i duba v rivnynniy chastyni Ukrayiny ta v Krymu u 2010–2014 gg. [Results of pine and oak plus trees selection in the plains of Ukraine and in Crimea in 2010–2014.] Lisivnyctvo i agrolisomelioracija [Forestry & Forest Melioration]. 126: 139–147 (In Ukrainian).

   Матеріали конференцій

   Meshkova, V.L., Davydenko, K.V. and Berezhnenko Zh.I., 2013. Komakhy-lystohryzy na yaseni (Fraxinus sp.) u zelenykh nasadzhennyakh Kharkivshchyny // Zakhyst roslyn u KHKHI st.: problemy ta perspektyvy rozvytku: materialy mizhnar. nauk. konf. stud., aspirantiv i molodykh uchenykh. Kharkiv: KHNAU. 71–74 (In Ukrainian).

   Автореферати дисертацій

   Bobrov, I. O., 2016. Poshyrenist' i shkidlyvist' sosnovoho pidkorovoho klopa u nasadzhennyakh Novhorod-Sivers' koho Polissya [Spread and injuriousness of pine bark bug in the stands of Novgorod-Siverske Polissya]: avtoref. dys. ...kand. s.-g. nauk. Kharkiv: 22 pp. (In Ukrainian)

   Методичні рекомендації

   Metodychni rekomendatsiyi shchodo obstezhennya oseredkiv stovburovykh shkidnykiv lisu [Methodical recommendations on inspection of stem forest pests' foci], 2010 / Editor V.L. Meshkova. Kharkiv: UkrNDILHA. 27 pp. (In Ukrainian)

   Анотацію англійською і російською мовами набирають за такими ж правилами, як і українською, але вміщують після «ПОСИЛАНЬ». Перед текстом анотації англійською й російською мовами (10 pt) вміщують прізвища та ініціали авторів, назву статті, назву установи, після тексту анотації – ключові слова.

    Окремим файлом (формат .doc, .rtf) до статті необхідно подати розширене резюме (SUMMARY) англійською мовою (загальна кількість знаків без пробілів 2700–3000). Резюме повинно бути відповідним чином структурованим, зокрема має містити такі структурні елементи: Introduction, Materials and Methods, Results, Conclusions, Key words. Таке резюме у паперовому варіанті друкуватися не буде, але є обов’язковим для розміщення на веб-сторінці видання.

    Веб-сторінка збірника «Лісівництво і агролісомеліорація»: http://forestry-forestmelioration.org.ua/

  Завантажити у вигляді pdf

Українська